fbpx

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ข่าว ศกศ.ส่วนกลาง

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง แนวทางการรับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถรับสมุดบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2. สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายสามารถนำส่งได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

shares