fbpx

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ข่าว ศกศ.ส่วนกลาง

    

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน ในปีการศึกษา 2561-2564 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทุกสังกัด ได้แก่ สช. สอศ. สพฐ.