fbpx

ทำไมโรงเรียนถึงควรมีครูการศึกษาพิเศษ

Sharing is caring!

ครูการศึกษาพิเศษ คือครูเฉพาะทาง ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากมีความต้องการการศึกษาในรูปแบบพิเศษ หรือภาวะความบกพร่องบางประการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ทำให้มีผลกระทบในการเรียนแบบปกติ ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งเป็นหน้าที่ของครูการศึกษาพิเศษในการดำเนินงานดังกล่าว
      สำหรับหน้าที่ของครูการศึกษาพิเศษนั้น มีภาระหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       – สอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนเรียนร่วม หรือ ชั้นเรียนคู่ขนาน
        – ประเมินนักเรียนในทักษะต่าง ๆ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อนำไปวางแผนจัดการเรียนการสอน
        – ปรับบทเรียนและเนื้อหาให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละคน
        – จัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ( IEP )
        – ประเมินพัฒนาการเด็ก
        – ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ
      – ประสานงานกับ ครูประจำชั้น หมอ นักบำบัดต่าง ๆ

ภาพ : shutterstock.com

          ครูการศึกษาพิเศษนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในด้านการศึกษาพิเศษมาโดยตรง เพราะจำเป็นจะต้องเข้าใจสภาพของภาวะความบกพร่องของนักเรียน เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้ครูการศึกษาพิเศษนั้นต้องมีความรู้ในด้านวิชาการเกี่ยวกับวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถประยุกต์เนื้อหาวิชาเหล่านั้นให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรื่องรู้และเข้าใจได้อีกด้วย

          ปัจจุบันนี้ครูการศึกษาพิเศษ เป็นสายงานที่มีความเป็นวิชาชีพเฉพาะ และมีขอบข่ายงานที่ค่อนข้างกว้าง เพราะผู้ที่มีความต้องการพิเศษนั้นมีความต้องการในการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน บางคนเป็นคนมีความสามารถ บางคนบกพร่องทางสติปัญญา บางคนพิการทางร่างกาย หรือมีปัญหาพฤติกรรม ดังนั้นครูการศึกษาพิเศษจึงมีแนวการเรียนรู้และต่อยอดที่หลากหลาย และสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าครูการศึกษาพิเศษจะเป็นตัวแปรหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน แต่กลับไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควรโดยเฉพาะในรูปแบบการเรียนรู้แบบเรียนร่วมในโรงเรียน  เพราะส่วนหนึ่งมองว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นเป็นเด็กมีปัญหาที่ควรไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะมากกว่าที่จะมาในโรงเรียนปกติ  อีกส่วนหนึ่งมองในเรื่องภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่ไม่ต้องการให้โรงเรียนเน้นในเรื่องการศึกษาพิเศษ เป็นต้น ความคิดเห็นเหล่านี้ทำให้การศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมในประเทศไทยไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากโรงเรียนส่วนใหญ่ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมาก

          ต่อไปนี้คือเหตุผลสำคัญที่ผู้เขียนคิดว่าโรงเรียนควรมีครูการศึกษาพิเศษอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
           1. อัตราของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา ซึ่งครูการศึกษาพิเศษจะช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้ ทำให้โรงเรียนสามารถส่งเสริมและเยียวยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
           2. กฎหมายปัจจุบัน ตระหนักถึงความเท่าเทียมและเสมอภาคกันมากขึ้น ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้กำหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในมาตราที่ 27 ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้ จากข้อความบางส่วนในบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่าผู้พิการล้วนมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ และไม่ควรต้องได้รับการเลือกปฏิบัติยกเว้นแต่การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในแต่ละกรณี ดังนั้นนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือมีภาวะพิการก็มีสิทธิที่จะเรียนในโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม
           3. สำหรับการส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษจะมีการทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคลมีแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
           4. เทคโนโลยีด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้มีความต้องการพิเศษมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้จนแทบจะไม่มีข้อแตกต่าง แต่อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องมีครูการศึกษาพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
           5. ครูการศึกษาพิเศษช่วยให้โรงเรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ เพราะครูการศึกษาพิเศษจะเข้ามาช่วยเหลือหรือฟื้นฟูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ซึ่งหนึ่งในกลุ่มของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มักจะพบเจอมากในโรงเรียนโดยทั่วไปคือ กลุ่มของเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ เช่น การอ่าน การเขียนหรือการคิดคำนวณ ซึ่งบางครั้งมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมทำให้เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ผิดปกติ ครูการศึกษาพิเศษจะช่วยแก้ไขและพัฒนาเด็กในกลุ่มนี้ทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อผลการเรียนรู้ในโรงเรียนที่สูงขึ้น

ภาพ : shutterstock.com

              จะเห็นได้ว่า ครูการศึกษาพิเศษนั้น นับว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้การศึกษาในโรงเรียนสามารถเติบโตพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นแทนที่จะกลัวว่าการมีครูการศึกษาพิเศษทำให้โรงเรียนต้องมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้น ผู้เขียนมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนานักเรียนในหลากหลายรูปแบบ เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษหลายคนนั้น แม้ว่าจะมีความบกพร่องบางประการ แต่ก็แฝงไว้ซึ่งความสามารถพิเศษด้วย ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาที่ดีและเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ ก็อาจจะสามารถดึงความสามารถของเขาออกมาทำประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองและต่อโรงเรียนได้อีกด้วย

บทความโดย : ทรูปลูกปัญญา
http://special.in.th/blog
http://special.obec.go.th/page.php


Leave a Reply

Your email address will not be published.

shares
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)