fbpx

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับตอนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏานและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มาศึกษาดูงาน….

Read more

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางจัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ…….

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ได้มาศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง……

Read more

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศิลปศึกษา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กิจกรรมศิลปะศึกษาได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำเดือนธันวาคม คือ “กิจกรรมการปั้น” โดยฝึกการ ขยำ บีบ นวด และปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ …

Read more

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานกิจการนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง นำนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ (IQA AWARD)

นย์การศึกษาพิเศษ​ ส่วนกลาง​ ได้รับรางวัล​สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ โดยได้รับรางวัล​ IQA​ AWARD​ ปีการศึกษา​ 2562….

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก การศึกษาพิเศษ

การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       วิชาเอก การศึกษาพิเศษ   การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 งานอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง……

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)