fbpx

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง แนวทางการรับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถรับสมุดบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2. สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายสามารถนำส่งได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Read more

ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรวม สำหรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับตอนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏานและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มาศึกษาดูงาน….

Read more

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางจัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ…….

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)