fbpx

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง แนวทางการรับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถรับสมุดบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2. สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายสามารถนำส่งได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 1,117 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 1,117 ทุน ดังรายชื่อที่แนบ และจะโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับตอนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏานและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มาศึกษาดูงาน….

Read more

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางจัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ…….

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ได้มาศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง……

Read more

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศิลปศึกษา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กิจกรรมศิลปะศึกษาได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำเดือนธันวาคม คือ “กิจกรรมการปั้น” โดยฝึกการ ขยำ บีบ นวด และปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ …

Read more

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานกิจการนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง นำนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)