ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน ในปีการศึกษา 2561-2564 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทุกสังกัด ได้แก่ สช. สอศ. สพฐ.

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ให้บริการสายด่วน 1718 ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ

บริการสายด่วน 1718 รับเรื่องราว ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ และให้ข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: E) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ รวมถึงการส่งต่อไปยังโรงเรียนเรียนรวมในระดับต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาสายอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง แนวทางการรับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถรับสมุดบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2. สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายสามารถนำส่งได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 1,117 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 1,117 ทุน ดังรายชื่อที่แนบ และจะโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับตอนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏานและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มาศึกษาดูงาน….

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)