fbpx

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับตอนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏานและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มาศึกษาดูงาน….

Read more

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางจัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ…….

Read more

แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ได้มาศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง……

Read more

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศิลปศึกษา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กิจกรรมศิลปะศึกษาได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำเดือนธันวาคม คือ “กิจกรรมการปั้น” โดยฝึกการ ขยำ บีบ นวด และปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ …

Read more

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานกิจการนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง นำนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ (IQA AWARD)

นย์การศึกษาพิเศษ​ ส่วนกลาง​ ได้รับรางวัล​สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ โดยได้รับรางวัล​ IQA​ AWARD​ ปีการศึกษา​ 2562….

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก การศึกษาพิเศษ

การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       วิชาเอก การศึกษาพิเศษ   การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)