คณะกรรมการสถานศึกษา

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒ

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒ

นางวิรัตน์ ขวันยืน

นางวิรัตน์ ขวันยืน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒ

น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล

น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

น.ส.สุชญา เฑียรแสงทอง

น.ส.สุชญา เฑียรแสงทอง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ทัติวงษ์

นายสมหมาย ทัติวงษ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอมรรัตน์ รุจาคม

นางอมรรัตน์ รุจาคม

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสุนันฑา ไกรยศ

นางสุนันฑา ไกรยศ

กรรมการ

ผู้แทนครู

นายมาเนตร ทรัพย์ดุดม

นายมาเนตร ทรัพย์ดุดม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระครูวรสุตาทร

พระครูวรสุตาทร

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายสมนึก ดีนก

นายสมนึก ดีนก

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางสมพร หวานเสร็จ

นางสมพร หวานเสร็จ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา