พนักงานราชการ

นางลำพึง ขำช้าง

นางลำพึง ขำช้าง

พนักงานราชการ
นางกฤติยาณี ชนะเคน

นางกฤติยาณี ชนะเคน

พนักงานราชการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิ

นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิ

พนักงานราชการ
นางสาววรินทร วิชญะบุญชัย

นางสาววรินทร วิชญะบุญชัย

พนักงานราชการ
นางสาวบุษยา วงศ์อรินทร์

นางสาวบุษยา วงศ์อรินทร์

พนักงานราชการ
นางสาวกุลกันยา เอ็นดูราษฎร์

นางสาวกุลกันยา เอ็นดูราษฎร์

พนักงานราชการ
นางสาวมะลิวัลย์ ประกายรุ่งรัศมี

นางสาวมะลิวัลย์ ประกายรุ่งรัศมี

พนักงานราชการ
นางสาวประนารัตน์ แสนวิเศษ

นางสาวประนารัตน์ แสนวิเศษ

พนักงานราชการ
นางสังฆ์วร บรรจงวานิช

นางสังฆ์วร บรรจงวานิช

พนักงานราชการ
นางสาวแพรวพราว เมืองแสน

นางสาวแพรวพราว เมืองแสน

พนักงานราชการ
นางสาวศิริกุล สิทธิวบูลย์

นางสาวศิริกุล สิทธิวบูลย์

พนักงานราชการ
นางสาวอังศุมารินทร์ อังสนันท์

นางสาวอังศุมารินทร์ อังสนันท์

พนักงานราชการ
นางสาวยุพารัตน์ พืชผล

นางสาวยุพารัตน์ พืชผล

พนักงานราชการ
นางสาวรุ่งทิวา คณะใน

นางสาวรุ่งทิวา คณะใน

พนักงานราชการ
นางสาววิริญย์ รวบรัด

นางสาววิริญย์ รวบรัด

พนักงานราชการ
นางสาวเจนจิรา บาดี

นางสาวเจนจิรา บาดี

พนักงานราชการ
นางสาวศิโรรัตน์ แก้วมงคล

นางสาวศิโรรัตน์ แก้วมงคล

พนักงานราชการ
นางสาวกันยากร บุญรักษา

นางสาวกันยากร บุญรักษา

พนักงานราชการ
นายชนา ดุริยางคเศรษฐ์

นายชนา ดุริยางคเศรษฐ์

พนักงานราชการ
นายไพบูลย์ มาตผุด

นายไพบูลย์ มาตผุด

พนักงานราชการ
นายสัญชัย เชิดนอก

นายสัญชัย เชิดนอก

พนักงานราชการ
นางจันจิรารัตน์ มันหนองแวง

นางจันจิรารัตน์ มันหนองแวง

คนครัว
นางจารุวรรณ จงเลขา

นางจารุวรรณ จงเลขา

พนักงานพิมพ์เบรลล์