ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพัชรี กมลพวงพันธ์

นางสาวพัชรี กมลพวงพันธ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวขวัญตา วาที

นางสาวขวัญตา วาที

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมาลีวัลย์ คุ้มเทศ

นางสาวมาลีวัลย์ คุ้มเทศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเสงี่ยม ภูมิ

นางสาวเสงี่ยม ภูมิ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนงเยาว์ จันทะสูนย์

นางสาวนงเยาว์ จันทะสูนย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสมนึก กลางถิ่น

นางสมนึก กลางถิ่น

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวลักษคณา อาจเื้อม

นางสาวลักษคณา อาจเื้อม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวลักขนา ศรีคำ

นางสาวลักขนา ศรีคำ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวณัฐวรา น้อมระวี

นางสาวณัฐวรา น้อมระวี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางชัธชริน โพธิ

นางชัธชริน โพธิ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวบุณณดา สุรชาติชูพงศ์

นางสาวบุณณดา สุรชาติชูพงศ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายดสิทธิ์ พรมทา

นายดสิทธิ์ พรมทา

คนงาน
นางสมเกียรติ ขำช้าง

นางสมเกียรติ ขำช้าง

คนงาน
นางสาวเพ็ญศรี คนหมั่น

นางสาวเพ็ญศรี คนหมั่น

คนงาน
นายนันทชัย พงษ์พานทอง

นายนันทชัย พงษ์พานทอง

คนขับรถ
นายกำธร วาที

นายกำธร วาที

คนขับรถ