ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ให้บริการสายด่วน 1718 ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ

Sharing is caring!

บริการสายด่วน 1718 รับเรื่องราว ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ และให้ข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: E) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ รวมถึงการส่งต่อไปยังโรงเรียนเรียนรวมในระดับต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาสายอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.