ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

Sharing is caring!

  • จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน ในปีการศึกษา 2561-2564
  • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
    • เป็นผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทุกสังกัด ได้แก่ สช. สอศ. สพฐ. กทม. อปท. กศน. และ สกอ.
    • มีประสบการณ์ในการทำงานกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อย่างน้อย 1 ปี (ต้นสังกัดรับรอง)
      ***รายละเอีดย สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมดังที่แนบมานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.