การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562

Read more

กิจกรรมตอนเช้าวันพฤหัสบดี กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง/Work System/Work Boxes System

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในตอนเช้าก่อนเช้าห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนขึ้นชั้นเรียน I ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง / Work System / Work Boxes System

Read more

นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ฯ เข้าศึกษาดูงาน…

นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน …

Read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในตอนเช้า เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนขึ้นชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในตอนเช้าก่อนเช้าห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนขึ้นชั้นเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง / Work System / Work Boxes System

Read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในตอนเช้า เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนขึ้นชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษา​พิเศษ​ ส่วนกลาง​ มุ่งเน้นที่จะ​พัฒนา​ผู้เรียนในหลายด้านทั้งด้าน​ ร่างกายอารมณ์​จิตใจ​ สังคม​ และสติปัญญา​ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น​ และสมวัย​ โดยใช้วิธีการและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้ามา​ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน​ รวมถึงการจัดกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง​อีกด้วย

Read more