เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรม ปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน ในปีการศึกษา 2561-2564 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทุกสังกัด ได้แก่ สช. สอศ. สพฐ.

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ให้บริการสายด่วน 1718 ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ

บริการสายด่วน 1718 รับเรื่องราว ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ และให้ข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: E) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ รวมถึงการส่งต่อไปยังโรงเรียนเรียนรวมในระดับต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาสายอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง แนวทางการรับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถรับสมุดบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2. สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายสามารถนำส่งได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Read more

ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรวม สำหรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด

Read more