ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก การศึกษาพิเศษ

การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       วิชาเอก การศึกษาพิเศษ   การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more