ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน ในปีการศึกษา 2561-2564 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทุกสังกัด ได้แก่ สช. สอศ. สพฐ.

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ให้บริการสายด่วน 1718 ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ

บริการสายด่วน 1718 รับเรื่องราว ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ และให้ข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: E) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ รวมถึงการส่งต่อไปยังโรงเรียนเรียนรวมในระดับต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาสายอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก การศึกษาพิเศษ

การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       วิชาเอก การศึกษาพิเศษ   การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more