ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรวม สำหรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด

Read more

ทำไมโรงเรียนถึงควรมีครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษ คือครูเฉพาะทาง ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากมีความต้องการการศึกษาในรูปแบบพิเศษ หรือภาวะความบกพร่องบางประการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ทำให้มีผลกระทบในการเรียนแบบปกติ ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งเป็นหน้าที่ของครูการศึกษาพิเศษในการดำเนินงานดังกล่าว       สำหรับหน้าที่ของครูการศึกษาพิเศษนั้น มีภาระหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้        – สอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนเรียนร่วม หรือ

Read more

ความเป็นมาของการศึกษาพิเศษและข้อดีของการเรียนร่วม

 การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและบริการเพื่อสนับสนุนให้กับบุคคลที่มีความต้องการทางการศึกษาเป็นพิเศษ ซึ่งครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม คือ                  1. กลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ        

Read more