ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Read more

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน ในปีการศึกษา 2561-2564 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บริหาร และข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ทุกสังกัด ได้แก่ สช. สอศ. สพฐ.

Read more

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและพนักงานธุรการ

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

Read more