school and education

สอบถามข้อมูล

0224746586

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตน้อย
ประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ และลงนามสัญญาจ้างกับหจก.นภาธรรม ก่อสร้าง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับการจ้างงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนภาธรรมก่อสร้าง
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ และครูกายภาพบำบัด ได้รับเชิญจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT ให้เข้าร่วม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นายยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์ ครู ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์ คล้ายคลึง ครู และนายชัชวาลย์ คำศรี พนักงานราชการ นำคณะครู โรงเรียนเรียนร่วม
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยา ครูชำนาญการ และนางสาวบุษยา วงศ์อรินทร์ ครู ได้เดินทางไปให้คำปรึกษา ชี้แนะ และวางแนวทางในการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนเทพลีลา
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน)
แสดงความยินดีกับนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส่วนกลาง พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา ทองจะโปะ  และคณะทำงานอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส่วนกลาง เข้าประชุมกับกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นางสาวกาญจนา ตะวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร สุทธิประภา หัวหน้างานแผนงาน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นำทีมกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมการพูดโดยใช้ทักษะการฟัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคูปองการศึกษา


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ติดต่อ

0224746586