ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับการจ้างงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนภาธรรมก่อสร้าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับการจ้างงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนภาธรรมก่อสร้าง เพื่อพิจารณาการขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลางานก่อสร้างปรับปรุง และหารือแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ และครูกายภาพบำบัด ได้รับเชิญจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT ให้เข้าร่วม "พิธีมอบทุนและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2565"

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ และครูกายภาพบำบัด ได้รับเชิญจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT ให้เข้าร่วม "พิธีมอบทุนและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2565" แก่นักเรียนและนักศึกษาพิการ จำนวน 54 คน จาก 19 จังหวัด ทั่วประเทศ และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่ให้มีส่วนร่วมในการกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีสู่การมีงานทำ และพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING

 

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)บริเวณภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และด้านหน้าสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นายยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์ ครู ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์ คล้ายคลึง ครู และนายชัชวาลย์ คำศรี พนักงานราชการ นำคณะครู โรงเรียนเรียนร่วม

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นายยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์ ครู ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์ คล้ายคลึง ครู และนายชัชวาลย์ คำศรี พนักงานราชการ นำคณะครู โรงเรียนเรียนร่วม ได้แก่ โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณพลับพลา โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และโรงเรียนสวนอนันต์ เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมี นายนิยม ไผโสภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ ห้องประชุม เผ่า-อุดม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยา ครูชำนาญการ และนางสาวบุษยา วงศ์อรินทร์ ครู ได้เดินทางไปให้คำปรึกษา ชี้แนะ และวางแนวทางในการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนเทพลีลา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ ศรีศุภชัยยา ครูชำนาญการ และนางสาวบุษยา วงศ์อรินทร์ ครู ได้เดินทางไปให้คำปรึกษา ชี้แนะ และวางแนวทางในการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนเทพลีลา โดยมีนายรังสรรค์ นกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป นายวิเชียร วงค์ผาบุตร หัวหน้างานเรียนร่วมและเรียนรวม และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมวางแผน คือ ดร.มาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาอื่นๆ...

ติดต่อ

0224746586