ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และคณะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 4 โรงเรียน

"ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม"
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
และวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวสุพันณี เชิดฉัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำทีมงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 4 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา
2. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
3. โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย
4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เขตตลิ่งชัน
ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนทั้งสองแห่ง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และโครงสร้างในการจัดการเรียนร่วม ตามรูปแบบของ SEAT ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาในการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆเพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ติดต่อ

0224746586