ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นำทีมกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมการพูดโดยใช้ทักษะการฟัง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นำทีมกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมการพูดโดยใช้ทักษะการฟัง (AVT) ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยมีอาจารย์ผู้อบรมคือ ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน และ นางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง ในการนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับการต้อนรับจาก ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดี

ติดต่อ

0224746586