ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 จำนวน 1,427,800 บาท โดยหลังคณะกรรมการ ฯ พิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษาแล้วเสร็จ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางจะดำเนินการจัดพิมพ์คูปองการศึกษาตามที่ได้รับการพิจารณาภายใน 30 วัน และดำเนินการส่งมอบคูปองการศึกษาให้สถานศึกษาต่างๆโดยจะแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาเป็นลำดับถัดไป

ติดต่อ

0224746586