ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นำทีมกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมการพูดโดยใช้ทักษะการฟัง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นำทีมกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมฝึกอบรมการพูดโดยใช้ทักษะการฟัง (AVT) ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยมีอาจารย์ผู้อบรมคือ ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน และ นางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง ในการนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับการต้อนรับจาก ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และคณะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 4 โรงเรียน

"ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม"
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
และวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวสุพันณี เชิดฉัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำทีมงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 4 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา
2. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
3. โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย
4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เขตตลิ่งชัน
ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนทั้งสองแห่ง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และโครงสร้างในการจัดการเรียนร่วม ตามรูปแบบของ SEAT ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาในการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆเพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย

📑 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 📑
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่ดี
โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ทองสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอก และคณะกรรมการจากภายในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประเมินอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 👨‍🏫👩‍🏫
จำนวน 20 คน ได้แก่
1. นางสาวสรารี คำวิชิต
2. นางสาวสุกัญญา ต๊ะปุกคำ
3. นางสาวผกาพร สายยศ
4.นางสาวลัลน์ณภัทร รังษีจันทร์
5. นางสาวอติกานต์ แจ่มศรี
6. นางยามีละ โตะเฮง
7. นางสาวกมลวดี บุญมิ่ง
8. นางสาวณัฐชาวดี นันทพุฒ
9. นายจรกฤตย์ สารนอก
10. นางสาวหอมจันทร์ อุตมะ
11. นางสาวจีรภา ฐิตะสิริรัชต
12. นางสาววรัญญา ถิ่นกาญจน์
13. นางสาวรพีแพรว ชาดิษฐ์
14. นางสาวโสรยา เลางาม
15. นางสาวศุศรุษา บุญสูง
16. นางสาวศุภาพิชญ์ โสพิกุล
17. นางสาววรรณี สอนทอง
18. นางสาวอรวีร์ สายขัด
19. นางสาวบุญยงค์ สายทะเล
20. นางอรอนงค์ โกธา
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 🏫

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และคณะครู เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรม "Disable to be Able: ศูนย์บริการคนพิการ เติมเต็มศักยภาพ สู่สังคมที่เป็นธรรม"

✨ ️วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ✨️
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และคณะครู เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรม "Disable to be Able: ศูนย์บริการคนพิการ เติมเต็มศักยภาพ สู่สังคมที่เป็นธรรม"
ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานระดับนโยบาย และการสื่อสารสังคม
2. เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านประสบการณ์ร่วมต่อระบบบริการคนพิการที่ให้บริการโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก 👨‍👩‍👧‍👦👨‍🦽
มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความพิการด้านต่าง ๆ
- การฝึกทักษะการดำรงชีวิตแก่คนพิการ
- การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน สำหรับครอบครัวคนพิการ
- กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดของความพิการแต่ละ
- การเสวนาเรื่อง "มาตรการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเต็มศักยภาพ" และ"ระบบการสนับสนุนบริการศูนย์บริการคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเต็มศักยภาพ" อีกด้วย

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม

"ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม"
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวสุพันณี เชิดฉัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำทีมงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม เดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 2 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ
2. โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน
ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนทั้งสองแห่ง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และโครงสร้างในการจัดการเรียนร่วม ตามรูปแบบของ SEAT ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาในการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ติดต่อ

0224746586