ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

จัดการประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดการประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,117 ทุน โดยมีนายปราโมทย์ ธรรมสโรช รองประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ในฐานะคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมแทนนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

นิเทศ กำกับ ติดตาม เครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง

"นิเทศ กำกับ ติดตาม เครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง" 👩🏼‍🏫
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และรองผู้อำนวยการ
ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 2 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย
2. โรงเรียนวัดช่างเหล็ก เขตตลิ่งชัน
โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รวมถึงคณะครู บุคลากร จากโรงเรียนทั้งสองแห่งให้การต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเสนอแนะ ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อนำไปปรับใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอีกด้วย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับฟังเทศน์โดยพระมหาวุฒิ ญาณิสฺสโร

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ 🙏 🙏 🙏
“ผู้ร่วมอนุโมทนาบุญ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญด้วย”
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-10.30 น. นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง นำโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางและนางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับฟังเทศน์โดยพระมหาวุฒิ ญาณิสฺสโร ท่านผู้ดำเนินโครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรหมวงศาราม

งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และรองผู้อำนวยการ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ของเขตพื้นที่การศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนเรียนร่วม 2 แห่ง คือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง และในช่วงบ่ายโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรองผู้อำนวยการและคณะครูจากทั้งสองแห่ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดพิธีไหว้ครู

"ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา"
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรักษาสืบทอดธรรมเนียมอันดีงาม ที่นิยมถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณและเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน ซึ่งบรรยากาศในพิธี ดำเนินไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุข ทั้งนี้มีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ จากนั้นผู้เรียนร่วมกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล คณะครูและบุคลากร นำพาผู้เรียน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ นับถือครู ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่ร่วมจัดทำพานประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ประเภทความสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดินแดง

ติดต่อ

0224746586