ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 จำนวน 1,427,800 บาท โดยหลังคณะกรรมการ ฯ พิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษาแล้วเสร็จ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางจะดำเนินการจัดพิมพ์คูปองการศึกษาตามที่ได้รับการพิจารณาภายใน 30 วัน และดำเนินการส่งมอบคูปองการศึกษาให้สถานศึกษาต่างๆโดยจะแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาเป็นลำดับถัดไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน) นำถวายโดย นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยมีคุณครูบุษบง เสมามล เป็นเจ้าภาพเทียนเอก
ทั้งนี้ได้รับฟังเทศนา จากพระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ประโยชน์ในการถวายเทียนพรรษา
1. ได้บูชาพระรัตนตรัย
2. ได้ถวายความสะดวกแก่วัด
3. ได้บริจาคความตระหนี่ การทำบุญ
4. ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณี
5. ได้สามัคคีร่วมใจ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

แสดงความยินดีกับนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย คุณอนันต์ ต่ายหลี ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิปานเหล็ง และ ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิปานเหล็ง พร้อมคณะ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ร้าน สินธรสเต๊กเฮ้าส์ ถนนศรีนครินทร์

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา ทองจะโปะ และคณะทำงานอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าประชุมกับกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา ทองจะโปะ และคณะทำงานอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าประชุมกับกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน วางแผนออกแบบการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มเด็กพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นางสาวกาญจนา ตะวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร สุทธิประภา หัวหน้างานแผนงาน

✒️ วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นางสาวกาญจนา ตะวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร สุทธิประภา หัวหน้างานแผนงาน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กํากับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face)
ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 🏨

เนื้อหาอื่นๆ...

ติดต่อ

0224746586