school and education

สอบถามข้อมูล

0224746586

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สมัครเรียน

หลักฐานการขอรับบริการ

 1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรับรองความิพิการ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เป็นต้น

คุณสมบัติผู้มาขอรับบริการ        

 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 8. บุคคลออทิสติก
 9. บุคคลพิการซ้อน

สมัครเรียนได้ที่ลิงก์  https://lin.ee/3XznGml

 

 

ติดต่อ

0224746586