school and education

สอบถามข้อมูล

0224746586

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. - 16.30 น. คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับมอบหมายจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 77 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคูปองการศึกษา


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ติดต่อ

0224746586