school and education

สอบถามข้อมูล

0224746586

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้มีการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 02 – 2474686 หรือ 098 - 262 4105 (ไม่มีรับสมัครแบบออนไลน์) สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ดัง Link ที่แนบ https://t.ly/uu7C หรือ QR code ตามประกาศ https://web.facebook.com/spedubkk/photos/a.519669621547040/2328645840649400/ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคูปองการศึกษา


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ติดต่อ

0224746586