“การศึกษาในวิถีถัดไป: การเรียนรู้อย่างมีความหมายสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” (Next Normal Education: Meaningful Learning for Learners with Special Needs) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
logo

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ